• Reglement

Reglement

a. Stuurbordje
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuurbordje waarop het hem/haar toegekende deelnamenummer en/of deelnemernaam is vermeld. De Deelnemer dient het stuurbordje, op de door de Organisator aangegeven wijze, aan de fiets te bevestigen en zodanig als Deelnemer herkenbaar te zijn aan het Evenement.

b. Startplaats
Het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.

c. Starttijd
De feitelijke toewijzing van de starttijd aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. Na de laatste startgroep is het voor telaatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

d. Tijdslimiet
De Deelnemer dient om 21.00 uur gefinisht te zijn.

e. Diskwalificatie / uit de toertocht halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

f. Instructies van de Organisator
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

g. Overige bepalingen
– De Belgische Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
– Het gebruik van volgauto’s op het fietsparcours is verboden met uitzondering van de daartoe door de Organisator aangewezen plekken.
– Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
– Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in fietskleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
– Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

h. Overige gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.